Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

30.09.2016 08:21

Elektronizace veřejných zakázek stojí na několika základních pilířích. V prvé řadě jde o nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V něm se však příliš o elektronizaci nedočteme. Z pohledu elektronizace je nejdůležitější §211, který vyžaduje elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Tato povinnost plyne z transpozice evropských směrnic a byla jedním z důvodů přípravy nového zákona.

Zavádění povinností je však rozloženo do 2 etap:

  1. Centrální státní správa, Česká národní banka a centrální zadavatelé mají tuto povinnost od 18. 4. 2017
  2. Ostatní zadavatelé mají povinnost elektronické komunikace odloženu na 18.10.2018

Dalším významným dokumentem je v lednu schválená strategie elektronizace zadávání VZ 2016 -2020, tento dokument se však z velké části zabývá problémy a přínosy Národního elektronického nástroje, což je pro většinu zadavatelů nepodstatné. V září 2016, po více jak roce fungování NENu, počet zadavatelů, kteří jej používají stále nepřekročil 100.

 

Základní pilíře elektronizace veřejných zakázek

 

Elektronizace veřejných zakázek se skládá z několika částí, které jsou vzájemně provázané. V následujícím textu se pokusíme okomentovat jejich aktuální stav k 1. 10. 2017, tedy k datu účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Situace není jednoduchá, protože vyhláška upravující certifikaci elektronických nástrojů (č. 260/2016 Sb.) vyšla až 8. 8. 2016, což dává méně než 2 měsíce času na přípravu nástrojů na soulad s novou legislativou. Výsledkem pozdního publikování vyhlášky je i to, že k 1. 10. 2016 nemáme oficiálně akreditovanou instituci, která by byla schopna dle zákona certifikovat elektronické nástroje. Vinu za tento stav nese bezpochyby Ministerstvo pro místní rozvoj, které několik měsíců váhalo s vydáním vyhlášky.

Věstník veřejných zakázek

 

Věstník veřejných zakázek (VVZ – www.vestnikverejnychzakazek.cz) je centrální aplikace, kde veřejní zadavatelé publikují informace o veřejných zakázkách v režimu zákona. Zajišťovat provoz této aplikace se Česká republika rovněž zavázala vůči orgánům Evropské unie s cílem sdílet informace o zakázkách na úrovni Evropské unie.

Věstník veřejných zakázek je na základě koncese provozován firmou NESS Czech s.r.o. Koncesní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to 5 let a končila 31. 8. 2016. Na základě opce byla platnost koncesní smlouvy prodloužena. Stávající koncesionář je nucen k celkem rozsáhlým úpravám aplikace, které se mu pravděpodobně finančně nevrátí, vzhledem ke krátkému prodloužení stávající koncesní smlouvy. Výsledkem je, že asi bude na začátku října fungovat webové rozhraní, ale datové rozhraní (nutné pro elektronické nástroje k automatické výměně dat) je slíbeno až koncem roku 2016. Zdali bude opravdu zpřístupněno je otázka, neboť s koncem roku se nepříjemně přiblíží i konec prodloužené koncesní smlouvy.

Jaká bude budoucnost VVZ? Dokument „Strategie elektronizace zadávání VZ 2016-2020“ schválený v lednu 2016 hovoří o samostatné aplikaci, tedy nepředpokládá integraci VVZ do Národního elektronického nástroje. Aby mohl VVZ fungovat v roce 2017, musí se vysoutěžit nový koncesionář. Z minulosti víme, že od vyhlášení soutěže ke spuštění nového VVZ uplyne minimálně 12 měsíců. To znamená, že i kdyby soutěž na nového provozovatele VVZ byla vyhlášena nyní, nedá se předpokládat, že nový věstník veřejných zakázek bude fungovat před koncem roku 2017.

Informační systém veřejných zakázek

 

Informační systém veřejných (ISVZ - www.isvz.cz) je aplikace zhotovená a provozovaná šumperskou firmou  ASD Software, s.r.o. pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to v podstatě databázová aplikace, která (mimo jiné) sbírá data o veřejných zakázkách z profilů a vytváří nad nimi různé statistické výstupy. Úprava týkající se uvedení této aplikace do souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byla objednána již na jaře 2016, takže nečekáme vetší komplikace v souvislosti s novým zákonem.

 

Elektronická tržiště

 

Na nový zákon se budou přizpůsobovat 2 z původních 5 koncesovaných elektronických tržišť. Říjnového termínu se dožila jen tržitě Gemin a TENDERMARKET.  Funkční vlastnosti tržiště upravuje koncesní smlouva, jejíž přílohou je závazná technická specifikace. Jednání o rozsahu úprav a jejich specifikaci se vedou od ledna 2016. Již nyní je jasné, že dodatek koncesní smlouvy nebude uzavřen do konce září 2016, což znamená, že na úpravách se bude převážně pracovat až v říjnu. Je to nepříjemná zpráva pro uživatele tržišť, ale tato situace je z velké části způsobena dlouhými procesy na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Další problém na obzoru, je blížící se konec koncesních smluv na provoz tržišť. Smlouvy končí 30. 6. 2017 a MMR opakovaně deklarovalo, že by si přálo, aby roli elektronických tržišť zastal národní elektronický nástroj. Tato myšlenka však naráží na několik problémů:

  1. Elektronická tržiště jsou součástí dotovaného projektu NIPEZ, který musí plnit pravidla udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že se začátek projektu NIPEZ posouval o 2 roku kvůli opožděnému NENu, je potřeba udržitelnost prokazovat v letech 2014-2019. Jak bude MMR prokazovat udržitelnost projektu elektronických tržišť pomocí NENu, když v zadávací dokumentaci na NEN o tom není ani zmínka, není jasné.
  2. Pokud by MMR chtělo přidat funkcionalitu elektronických tržišť do NENu, bude potřeba na tuto úpravu vypsat otevřené řízení. Přímá objednávka asi nepřipadá v úvahu, vzhledem k tomu, že NEN je vlastněn přímo MMR. Poslední soutěž na tržiště od vypsání ke spuštění trvala 18 měsíců, což znamená, že MMR má již nyní bezmála roční skluz.

Se stávajícími koncesionáři nemá MMR vyřešenu exit strategii, přičemž vybrané dokumenty zveřejněné ve stávajících tržištích musí být na profilu zveřejněny dalších 5 let a archivovány až 10 let. MMR nemá vyřešeno kdo a jak bude po skončení koncesní smlouvy tyto profily udržovat.

 

Elektronické nástroje (privátní poskytovatelé)

 

Všichni významní poskytovatelé elektronických nástrojů se snaží o včasné dokončení certifikačního procesu, tak aby zadavatelé mohli pracovat od 1. 10. 2016 na nově certifikovaných nástrojích. Je zřejmé, že ne všichni poskytovatelé plánují pokračovat s elektronickými nástroji a dá se očekávat, že zvláště menší poskytovatelé budou zvažovat, zdali podstoupí náročné úpravy software a vynaloží prostředky na obnovení certifikace.

Vzhledem k pozdnímu vydání vyhlášky o Certifikaci nástrojů (č. 260/2016 Sb.) však formální požadavky zákona bude možné naplnit až po akreditaci certifikačního orgánu, což se očekává v průběhu října 2016.

 

Národní elektronický nástroj

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v lednu 2016 soutěž na přizpůsobení nástroje NEN na požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zakázku následně za 50 mil Kč přidělilo firmě DEZADATA Group, zakázku subdodavatelsky realizuje firma DEZADATA z holdingu Tesco SW. Zakázka byla napadena u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na zákaz plnění smlouvy, ale pravomocné rozhodnutí zatím (ke konci září) nepadlo. Na první týden října 2016 má MMR naplánovanou týdenní odstávku NENu, kdy by měla proběhnout aktualizace na novou verzi. Zatím nejsou informace o tom, že by MMR zvládlo vyřešit certifikaci nástroje, což povede k paradoxní situaci, kdy uživatelé, kteří NEN používají, nebudou moci prokázat shodu se zákonem při elektronickém zadávání veřejných zakázek. Smlouva uzavřená s dodavatelem řešení DEZADATA Group předpokládá dokončení díla do ledna 2017, což indikuje, že v říjnovém termínu bude nasazena pravděpodobně nějaká testovací verze.

 

Bude NEN povinný?

 

MMR opakovaně hovoří o svých vizích, ve kterých je Národní elektronický nástroj povinný pro všechny zadavatele. Je potřeba upozornit, že jsme od této vize ještě velmi vzdáleni a jediný dokument kde se tento plán zmiňuje je v lednu 2016 vládou přijatá strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020. K tomu aby se stal nějaký nástroj povinný je potřeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek. Jsme toho názoru, že po problémech (soutěže v rozporu se zákonem o VZ, výtky NKÚ, šetření auditního orgánu EU, policejní šetření), se kterými se NEN potýká, nebude příliš velká politická vůle na vznik dalšího monopolu firmy TescoSW. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo omezit své marketingové aktivity kolem NENu a více se věnovat koncepci elektronizace a specifikaci pravidel pro fungování elektronických nástrojů. MMR si patrně neuvědomuje, že k tomu, aby úspěšně implementovalo NEN u zadavatelů, potřebuje řadu specializovaných odborníků, kteří budou mít individuální přístup k potřebám každého zadavatele jako je např. integrace se spisovými službami, ekonomickými systémy atd.. Tím se ale MMR staví do pozice softwarové či konzultantské firmy místo toho, aby bylo gestorem zadávání veřejných zakázek v ČR. To, že nezvládá zároveň obchodní aktivity kolem NENu a správu prostředí pro elektronické nástroje dokládají nejen časové problémy spojené s vyhláškou o certifikaci nástrojů, ale například i neřešený problém s elektronickými tržišti, nejasná koncepce věstníku veřejných zakázek, neschopnost certifikovat NEN, nejasná situace více jak 15 000 zadavatelů, kteří mají zakázky u komerčních poskytovatelů nástrojů.

 

David Horký

předseda eBA

Diskusní téma: Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

Datum: 25.03.2018

Vložil: VladimirHoord

Titulek: Покупка и продажа BTC

ПОКУПКА/ПРОДАЖА BTC
РАЗНЫЕ ОБЪЕМЫ, ПРОДАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 250+ BTC
КУРС ПО БИРЖАМ BITSTAMP/BITFINEX ОТ -1%
Москва/Санкт-Петербург
НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ОБМЕН ЛЮБОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
Принимаются РУБЛИ/ДОЛЛАРЫ/ЕВРО
Встреча в нашем офисе / в ВИП переговорной банка / или мы к Вам приедем!
WhatsApp, Telegram: +7 968 484-10-52
www.cryptowtc.ru

Datum: 22.03.2018

Vložil: bek

Titulek: СТАНЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ КОФЕ-ДРАЙВ МАЗЗ БАЗЗ!

<b>СТАНЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ КОФЕ-ДРАЙВ МАЗЗ БАЗЗ!</b>
Отличная возможность стать частью молодой и энергичной команды кофейни Мазз Базз Электросталь! Это работа с драйвом и возможностью выбора смен или на полный рабочий день!
Вы общительны, с хорошим чувством юмора, аккуратны? Мы ждем Вас в команде кофе-драйв Мазз Базз! И приводите друзей! Работайте с друзьями!
Вы будете общаться с покупателями и принимать заказы, готовить заказы, принимать оплату, следить за оборудованием, поддерживать чистоту на рабочем месте.
ЗДЕСЬ:
<i>Обучение
Динамичная работа
Официальная конкурентная зарплата
Премии
Оформление по ТК РФ</i>
<i>НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА!</i>
<b>ОТПРАВЬ СВОЁ РЕЗЮМЕ СЕЙЧАС!</b> НА АДРЕС <u>electrostal@muzzbuzz.com</u>
ИЛИ <b>ЗАПОЛНИ АНКЕТУ</b> НА <a href=russia.muzzbuzz.com/job>САЙТЕ</a> (russia.muzzbuzz.com/job)
Проверьте, действительна ли ваша медицинская книжка! ;) Она вам понадобится!

Datum: 21.03.2018

Vložil: allformen.se

Titulek: I am the new girl


Simply just had to mention I am lucky that i came on the webpage.

Datum: 14.03.2018

Vložil: detectiver

Titulek: Услуги частного детектива

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram - @RFDetective
почта - RFDetektiv@gmail.com

Datum: 14.03.2018

Vložil: GeorgeMum

Titulek: 海纳国际专业办理国外大学毕业证书

QQ2472007478\微信hn2472007478\Email:2472007478@qq.com海纳国际专业办理国外大学毕业证书,成绩单,文凭认证,学历学位认证

QQ2472007478\微信hn2472007478\Email:2472007478@qq.com海纳国际专业办理毕业证书,成绩单,文凭认证,学历学位认证,使馆回国证明文凭,学位证书,雅思托福成绩单在读证明,官网可查,永久存档。
★ 本公司一直专注于为英国、美国、加拿大、澳洲、新加坡、马来西亚、新西兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国等国家各高校留学生办理教育部学历学位认证和留学回国人员证明,高精端提供以下服务:
一、办理毕业证,成绩单,彩用高端进口印刷设备和学校一样的纸张,保证您证书的质量(学校原版1:1高仿真制作)
二、可提供钢印,凹凸版,烫金,烫银,激光标,水印、防伪等工艺,最新版的毕业证、百分之百让您绝对满意!
三、海纳国际诚招各地区中介代理,合作共赢!如果您有兴趣,海纳国际欢迎您的加入

★ 如果您是以下情况,我们都能竭诚为您解决实际问题:
1、在校期间,因各种原因未能顺利毕业,未能拿到学校毕业证书; 
2、面对父母的压力,希望尽快拿到;   
3、认证材料有缺失;
4、论文没过,只有个diploma;
5、留学时间不足;
6、回国马上就要找工作,办给用人单位看;  
7、企事业单位必须要求办理的;
8、挂科了,不想读了,学分成绩不够,修改成绩单?
9、找工作没有文凭证书怎么办?有本科却要求硕士又怎么办?
10、打算回国了,找工作的时候,需要提供教育部国外学历认证书?
11、其它问题。

★ QQ2472007478\微信hn2472007478本公司专业制作、办理、仿制毕业证书、成绩单文凭、改成绩、教育部学历学位认证、毕业证、成绩单、文凭、学历文凭、假文凭假毕业证假学历假证书制作、假制作、办理、仿制学位证书、毕业证文凭。QQ2472007478\微信hn2472007478美国学位证书/英国大学毕业证/加拿大毕业证/澳洲毕业证/法国毕业证/新加坡毕业证/马来西亚毕业证/新西兰毕业证/德国毕业证/爱尔兰毕业证/意大利毕业证/日本学位记/韩国毕业证/使馆留学回国人员证明/美国硕士文凭/留学生学历认证/美国大学成绩单/英国大学成绩单/加拿大大学成绩单/澳洲大学成绩单/diploma/degree/certificate/transcript/QQ2472007478\微信hn2472007478专业办理国外文凭。

【联系人:Jack】 QQ: 2472007478/微信:hn2472007478/Email:2472007478@qq.com
以上联系方式敬请保留,以备急用,诚心合作,真诚制作!!欢迎新老客户咨询办理!!

Datum: 11.03.2018

Vložil: Aluftiniod

Titulek: Сервис для звонков с изменением номера и голоса!!!

Сервис для звонков с абсолютно любого номера и с изменением голоса!

Вы сможете звонить с абсолютно любого номера, например номера друга, жены или с +77777777777

Перед тем как оплачивать вы сможете убедиться в нашей правдивости и даже протестировать сервис

наши плюсы: бесплатное изменение номера, бесплатное изменение голоса, абсолютная анонимность без возможности прослушки и определения местоположения, звонки по миру от 1 до 50 руб, отсутствие роуминга, работает на всех платформах (android, iphone, windows и прочие)

Цена 2500 руб (Входит подключение, настройка и дальнейшая тех поддержка)
Работаем по всему миру.

Контакты:
+79182789923 - Телефон, viber, whatsapp, skype
@Vip_Security - Telegram
723882584 - icq

Datum: 11.03.2018

Vložil: detectiver

Titulek: Услуги частного детектива

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram - @RFDetective
почта - RFDetektiv@gmail.com

Datum: 05.03.2018

Vložil: Stanleyskida

Titulek: Здравствуйте

Доброго дня!

Засветилась ошибка 217 на частотном регуляторе yaskawa.
Описание нашел на сайте prom elektric. Как снять?

Datum: 27.02.2018

Vložil: LatonyaMowly

Titulek: Recommendations: how to promote your nenen.cz

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Datum: 23.02.2018

Vložil: MasterLef

Titulek: Ремонт квартир в Балашихе +7 (965) 127-60-35

<b>Ремонт квартир в Балашихе +7 (965) 127-60-35</b>

Ремонт квартир от косметического до капитального. Ремонт новостроек. Ремонт частных домов, коттеджей и дачных домиков.
Сантехника, электромонтаж, штукатурно-малярные работы, утепление, шумо- и гидроизоляция квартиры. Наш телефон +7 (965) 127-60-35.
Установка входных и межкомнатных дверей, установка пластиковых окон. Потолки натяжные, окрашенные, гипсокартон любой сложности.
Ремонт, сборка и изготовление мебели. Составление сметы, договора. Фиксированная цена,которая не увеличивается в ходе ремонта.
Помощь в закупке стройматериала. Местные мастера, без посредников и накруток. Гарантия на выполненные работы. Умеренные цены.

<b>Звоните! +7 (965) 127-60-35</b>


Строгание стены сруба (одна сторона) - 300 за кв.м
Строгание стены брусовой с фаской (одна сторона) - 300 за кв.м
Шлифовка (сруб) - 500 за кв.м
Шлифовка (брус) - 400 за кв.пог.мдготовка к конопатке - 10 за пог.м
Конопатка паклей (сруб) - 80 за пог.м
Конопатка паклей 2-го этажа и фронтонов - 90 за пог.м
Конопатка паклей под отделку - 70 за пог.м
Пропитка шва конопатки защитным слоем - 20 за пог.м
Покраска (отбеливание, антисептирование и лак) - 80 за пог.м
Двойная лакировка пола - 220 за кв.пог.мдготовка стен к обшивке (сруб) - 120 за кв.м
Обшивка стен вагонкой - 400 за кв.м
Обшивка стен блокхаусом - 450 за кв.м
Устройство перегородок - 400 за кв.м
Обшивка брусовых стен - 400 за кв.пог.мдшивка вагонкой потолка - 400 за кв.м
Обшивка мансарды - 400 за кв.м
Выравнивание половых и потолочных балок - 250 за пог.м
Настил чернового пола - 120 за пог.м
Утепление пола и потолка - 50 за кв.м
Утепление мансарды 2-го этажа - 120 за кв.м
Настил чистового пола - 300 за кв.м
Оборудование чернового потолка - 150 за кв.м
Выравнивание торцов угла сруба - 2500 за шт.
Установка дверной коробки с выпиливанием - 5000 за шт.
Установка дверного косяка - 4500 за шт.
Установка оконной коробки с выпиливаниепог.моема - 4000 за шт.
Установка оконного косяка - 3000 за шт.
Установка обноски и наличников - 380 за пог.м
Установка дверей в перегородки - 900 за шт.
Установка стеклопакета (от сложности и размера) - цена договорная
Установка дверного полотна и врезка замка - 2500 за шт.
Оборудование каркаса стен и террас - 450 за кв.м
Изготовление лестниц - от 35000 за шт.
Установка плинтусов - 70 за пог.м
Установка банной печи - от 20000 за шт.
Обшивка сайдингом - 400 за кв.м
Установка крыльца - цена договорная
Монтаж стропильной системы - 350 за кв.м
Устройство обрешетки под металлочерепицу - 300 за кв.м
Обшивка вагонкой фронтонов, подлетов и карнизов (с лесами) - 550 за пог.м
Укладка металлочерепицы - 450 за кв.м
Укладка гофрлиста - 400 за кв.м
Укладка ондулина - 300 за кв.м
Кровля рубероидом - 100 за кв.м
Установка водостоков - 800 за пог.м
Установка безымянных бревен - 800 за пог.м
Установка сантехники, электрики - цена договорная
Отделка фундамента декоративныпог.мастиком (под кирпич, под камень) - 600 за пог.м
Установка ложного карниза - 500 за пог.м

Косметический ремонт фасада от 150 р/кв.м
Ремонт оштукатуренного фасада от 300 р/кв.м
Устройство вентилируемого фасада от 450 р/кв.м
Устройство мокрого фасада от 400 р/кв.м

Демонтаж обоев (за слой) - от 50 р/кв.м
Поклейка бумажных, виниловых обоев - от 200 р/кв.м
Поклейка обоев на флизелиновой основе - от 220 р/кв.м
Поклейка обоев в два уровня - от 270 р/кв.м
Поклейка бордюра - 100 р/пог.м
Поклейка стеклообоев - от 200 р/кв.м
Монтаж плинтуса потолочного - от 120 р/пог.м
Штукатурка - от 250 р/кв.м
Штукатурка по сетке, маякам - от 450 р/кв.м
Шпатлевка стен (один слой) - от 150 р/кв.м
Ошкуривание стен - от 60 р/кв.м
Грунтовка (один слой) - 70 р/кв.м
Покраска (один слой) - от 100 р/кв.м
Оклейка панелями - от 250 р/кв.м
Штукатурка рустов - 150 р/пог.м
Нанесение декоративной штукатурки - от 500 р/кв.м
Обшивка вагонкой - 550 р/кв.м
Обшивка вагонкой на готовую обрешетку - от 350 р/кв.м
Размывка, зачистка потолка - 100 р/кв.м
Сухая стяжка пола - от 450 р/кв.м
Стажка пола по маякам - от 500 р/кв.м
Гидроизоляция пола - от 150 р/кв.м
Подсыпка керамзитом - от 100 р/кв.м
Демонтаж кафельной плитки - 150 р/кв.м
Облицовка кафельной плиткой пол, стены - от 700 р/кв.м
Облицовка мозаикой - от 1200 р/кв.м
Облицовка керамогранитом - от 900 р/кв.м
Установка бордюра плиточного - 200 р/пог.м
Запил торцов на наружный угол - 600 р/пог.м
Сверление отверстий под трубы в кафеле - от 200 р/шт
Монтаж углового профиля и окончаний - 200 р/пог.м
Затирка швов - 100 р/кв.м

<b>На все остальные неперечисленные работы - договорная цена, звоните: +7 (965) 127-60-35</b>

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek