NKÚ: V projektu NIPEZ zjištěna řada nesrovnalostí a pochybení.

17.12.2014 18:19

Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Věstníku shrnul pochybení, která identifikoval v projektu NIPEZ, jehož je Národní elektronický nástroj součástí. Jedná se mimo jiné o zcela nedostatečné stanovení tzv. monitorovacího indikátoru, prostřednictvím kterých měla být prováděna kontrola projektu, kdy zvolený indikátor má podle NKÚ minimální vypovídací schopnost o efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků a nikterak nesouvisí s cílem projetu, kterým mělo být dosahování úspor.


Dále NKÚ shledalo rozpory mezi navrhovaným postupem v projektu a skutečným postupem v praxi (řízení projektu atp.) a četná porušení zákona o veřejných zakázkách či rozpočtové kázně. NKÚ se rovněž pozastavuje nad tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj plní v Integrovaném operačním programu, ze kterého je projekt NIPEZ mimo jiné financován, roli řídicího orgánu a zároveň je příjemcem dotace z tohoto programu.

 

Celý text nálezu NKÚ naleznete ve Věstníku NKÚ 2/2014 (strana 215 a dále).